Elmi nəşrlər

BDU-DA NƏŞR OLUNAN ELMİ-NƏZƏRİ, METODİK VƏ TƏCRÜBİ JURNALLAR:

Beynəlxalq hüqüq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal)

Journal of Low Dimensional Systems

Sportsman

"Kitabxana.az" (elmi, metodiki və praktiki jurnal)

Kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi (elmi-nəzəri və təcrübi jurnal)

Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi nəzəri və praktiki jurnal)

Kitabxanaşünaslıq və biblioq­rafiya (elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal)

"Jurnalistika" ictimai-siyasi, humanitar elmlər seriyası

Pedaqoji aləm (elmi-populyar jurnal-Azər­bay­can, rus və ingilis dillərində nəşr olunur)

Folklorşünaslıq məsələləri ("Dil və ədəbiyyat" jurnalına əlavə kimi nəşr olunur)

Dil və ədəbiyyat (nəzəri, elmi, metodik jurnal)

Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası

Psixologiya (elmi-praktik jurnal)

Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik

Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal, azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr olunur)

Xəzəryanı ölkələri Univer­sitetlərin Assosiyasiyasının "Təbii­ Resurslar" jurnalı

“Turkic World Mathematics Society journal of Pure and Applied Mathematics” jurnalı (“Nəzəri və tətbiqi riyaziyyat” jurnalı)

Applied and computational mathematics (“Tətbiqi və hesablama riyaziyyatı” ingilis dilində)

Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası

Bakı Universitetinin Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası

Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası