Elmi proqram, layihə və qrantlar

Qrant layihəsinin adı
Donor təşkilat
Lodka-Volter, istifadəçi və resurs, silahlanma sürətinin tədqiqi üçün Riçardson xətti və balıqların populyasiyası qeyri-xətti modellərin ümumiləşdirilməsi və onun sənayedə eyni təyinatlı müəssisələr arasındakı rəqabət və kofliktlərin tətbiqi üçün məlum qeyri-xətti modellə müqayisəsi və bu modellərin həllinə hibrid tipli üsulların tətbiqi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Si-un səthinin nano-teksturasiyası ilə Si/Cd1-xZnxS (Se)/ZnO nazik təbəqəli günəş elementlərinin effektivliyinin artırılması
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Mexanikanın və fizikanın müəyyən sinif stasionar və qeyri-stasionar məsələlərinin riyazi modellərinin tədqiqi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Bir neçə A-F spektral sinifli ifrat nəhəng və nəhəng ulduz atmosferləri: fundamental parametrlər, mikroturbulentliyin işıqlıq sinifindən asılılığı,kimyəvi tərkib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Klassik və kvant mexanikasının bəzi məsələlərində spektral nəzəriyyənin və qeyri-harmonik Furye analizinin metodları
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Semi-Markov və innovasiyalı avtoreqression proseslərlə təsvir olunan təsadüfi dolaşmaların tədqiqi və onların tədbiqləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Kiçik Qafqaz təbii vilayətinin turizm-rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi və reyestri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Yeni peptid əsaslı antimikrobia lagentlərin dizaynı və in vitro/in vivo öyrənilməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin  sosial-psixoloji  adaptasiyasının psixoloji problemləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Əl-Ələ Qısnamaya Qarşı Mübarizə
Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu
SOMPATY (Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology / Spektral Optimallaşdırma:Riyaziy­yatdan fizika və yüksək texnologiyaya)
Avropa Birliyi
Cüt tərtibli diferensial operatorlar üçün spektral analizin düz və tərs məsələləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Innovative Training Center to support a 3rd cycle Advanced Education Course to face EnvironmentalEmergency in Azerbaijan proje Erasmus+Milli Layihə
Avropa Birliyi
Neftin səciyyələndirilməsinin innovativ fiziki üsulları
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Metal oksidləri nanohissəçikləri daxil etməklə alınmış termoplastik nanokompozitlərin quruluşu ,xassələri və tətbiqləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
Evaluation of the conformational behavior and the effect of D-amino acide substitutions on the anticancer activity of rice bran pentapeptide: Inferences for anticancer drug discovery
The Scientific & Technological Research Council Of Turkey, TUBITAK