Elmi istiqamətlər

BDU-DA ELMİ-TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏRİ

  MATERİALŞÜNASLIQ (MULTİDİSSİPLİNAR)
 
  NANOELEKTRONİKA
  KİMYA (MULTİDİSSİPLİNAR)
 
  KRİSTALLOQRAFİYA
  KİMYA MÜHƏNDİSLİYİ
 
  ELEKTRONİKA
  QEYİ-ÜZVİ KİMYA
 
  ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ
  ÜZVİ KİMYA
 
  QİDA TEXNOLOGİYASI
  FİZİKA (MULTİDİSSİPLİNAR)
 
  ƏTRAF MÜHİT ELMİ
  TƏTBİQİ FİZİKA
 
  EKOLOGİYA
  NƏZƏRİ FİZİKA
 
  METALLURGİYA MÜHƏNDİSLİYİ
  NƏZƏRİ ASTROFİZİKA
 
  DİLÇİLİK
  PRAKTİKİ ASTROFİZİKA
 
  ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ
  ASTRONOMİYA
 
  FOLKLORŞÜNASLIQ
  RİYAZİYYAT
 
  ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA VƏ ETNOLOGİYA
  TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
 
  TARİXŞÜNASLIQ
  KOMPÜTER ELMLƏRİ
 
  SİYASİ ELMLƏR (MULTİDİSSİPLİNAR)
  İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
 
  İQTİSADİYYAT
  BİOKİMYA
 
  HÜQUQ ELMLƏRİ (MULTİDİSSİPLİNAR)
  MOLEKULYAR BİOLOGİYA
 
  SOSİOLOGİYA
  BOTANİKA
 
  PSİXOLOGİYA
  MİKROBİOLOGİYA
 
  PEDAQOGİKA
  FARMAKOLOGİYA
 
  YER ELMLƏRİ (MULTİDİSSİPLİNAR)
  NANOTEXNOLOGİYA