Nəşr hüququ verilmiş monoqrafiyalar

Tanrıverdiyev Mehman Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin əsərində feil kökünün leksik-qrammatik funksiyası
Cəfərov Yasin və Babanlı Məhəmməd Tallium-stibium (bismut) xalkogenidləri və onlar əsasında bərk məhlullar
Həsənova Ülviyyə  Дизайн, свойства и применение макроциклов, проявляющих супрамолекулярные свойства
Abdullayev Sərhəddin və Qocayev Məcid  Lepton-lepton və lepton-hadron elektrozəif qarşılıqlı təsir proseslərində asimmetriyalar
Fətullayeva Laura Применение вариационного метода для решения задач устойчивости элементов конструкций
Rövşən Əliyev və Vəli Bayramov Sığorta riski proseslərinin ehtimal xarakteristikaları
Güləhmədov Saib Süd turşusu bakteriyalarının antimikrob xassəli metabolitləri və onların praktiki əhəmiyyəti