Nəşr hüququ verilmiş tədris vəsaitləri

       

Dərslik:  
Məmmədov Qərib, Ağbabalı Akif, Torpaqların coğrafiyası
Cəfərov Azərvə Əhmədova Günel
   
Dərs vəsaitləri:
Əliyev Ələkbər və Əliyev Rəşad PHP WEB proqramlaşdırma dili
Kamaçkova Zemfira və Hüseynova Nəzakət Canlı orqanizmlərin fərdi inkişafının xüsusiyyətləri
İsmayılova Elizə Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş
Hüseynova Sara İqtisadi göstəricilərin ekonometrik analizinin EViews proqram paketində realizasiyaları
Cəlilbəyli Oktay və Məmmədova Ellada Yapon dili. Minna no Nihonqo tərcümə və qrammatik şərhlər
Axundova Aytəkin Dünya iqtisadiyyatı
Məlikov Tərlan Müasir ərəb dilində yeni söz və ifadələr
Əliyeva-Məmmədova Günel Türkiyənin xarici siyasəti müasir dövrdə (1990-2019)
Aslanova Təhminə Azərbaycan tarixi (1800-2021) (History of Azerbaijan (1800-2021) Student Pack)
Paşayeva Ədibə və Ədəbiyyat
Quliyeva Leyla
Məmmədova Afaq Əski Azərbaycan yazısı
Hüseynova Gülnarə və Vəliyeva Yamən Emosiyaların psixologiyası
Məsimov Eldar və Optika
Prudko Valentina
Əhmədova Qızılgül, Əhmədova Nigar Rus dili
və Nağıyeva Səidə
Mollayeva Elza Sosial pedaqogika
Abbasov Sərvər Maliyyə menecmentinin nəzəri və praktiki məsələləri
Həsənov Rəfael, Əliyeva Sevinc, Siyasi sosiologiya
Ağayev Tahir, Vahidov Fazil,
Əliyeva Yaqut və İsmayılova Sevil
Məmmədov Rasim və Aslanova Əminə Optika – laboratoriya işləri
Qasımov Elmağa və Riyaziyyatın tədrisi metodikasının elmi və pedaqoji əsasları
Əfəndi Sadəddin
Cəfərov Vəliyulla Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
Tağıyev Rafiq və Optimallaşdırma və idarəetmənin riyazi əsasları
Həşimov Sadıq
Vəliyev Xanlar Cinayət prosesində mülki iddia
Rövşən Əliyev Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
Cəfərov Yasin Fiziki kimya
Həsənova Nahidə Azərbaycan publisistikası dilinin üslubi xüsusiyyətləri (Müstəqillik dövrü)
Seyidova Nigar və The essentials of academic writing
İsmayılova Səbinə
Məmmədov Fikrət Azərbaycan Ədliyyəsi davamlı inkişaf yolunda (I hissə)
Rzayeva Gülnaz və İbrahimova Aytəkin Süni intellekt, insan hüquqları və fərdi məlumatların təhlükəsizliyi
Kərimov Gündüz Институт доказательств в международном гражданском и арбитражном процессе
Quliyeva Qərənfil Azərbaycanda mətbuatşünaslıq
   
Tədris-metodiki vəsaitlər:
Qənbərov Xudaverdi, Cəfərov Mirmusa, Mikroorqanizmlərin genetikası
Hüseynova Sənəm, İsrafilova Aygün və
Babayeva İradə