Azərbaycan Prezidenti və BDU

Bakı Dövlət Universiteti yüksəkixtisaslı milli kadrların hazırlanması, yeni-yeni elmi istiqamətlərin formalaşdırılması, dünya təhsil məkanına inteqrasiya, eləcə də mədəni-mənəvi dəyərlərimizin yaradılması yolunda boynuna düşən vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirir. Universitet bu gün dövlət idarəçiliyi, iqtisadiyyat, elm, təhsil və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində çalışan çoxsaylı məzunları ilə müstəqil Azərbaycanın inkişafına yeni töhfələr verir.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

2003-cü ilin Prezident seçkilərində parlaq qələbə qazanaraq xalqın iradəsi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən İlham Əliyev xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyevin demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu siyasətini uğurla davam etdirərək Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanılması və daha da inkişaf etdirilməsi kursunu müvəffəqiyyətlə həyata keçirir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılmış Bakı Dövlət Universiteti (BDU) xalqımızın tarix boyu əldə etdiyi milli-mənəvi dəyərlərin və sərvətlərin sırasında misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Universitetin xalqımız qarşısındakı tarixi xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək, “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Böyük tarixi əhəmiyyət daşıyan Sərəncamda deyilir: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı Bakı Dövlət Universiteti müsəlman Şərqində yeni tipli ilk ali məktəb kimi yarandığı vaxtdan etibarən nailiyyətlərlə zəngin şərəfli bir yol keçmişdir. Daim azərbaycançılıq məfkurəsinə sadiqlik nümayiş etdirən Universitetin ölkədə ali təhsil sisteminin qurulmasında, elmi-tədqiqatların dərin məzmun kəsb edərək son texnologiyaların da tətbiqi ilə müasir standartlara uyğun aparılmasında və ümumən milli özünüdərk prosesinin sürətləndirilməsində təqdirəlayiq xidmətləri vardır.

Bakı Dövlət Universiteti tarixən vətənpərvər ziyalıların fədakar əməyi sayəsində yetirdiyi ictimai siyasi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə Azərbaycanın mövcud simasının təşəkkülünə böyük tohfələr vermişdir. Respublikada yaradıcı elmi təfəkkürün innovativ ideyalar əsasında formalaşdırılması, hazırlıqlı kadr potensialının davamlı təkmilləşdirilməsi və elmi-intellektual mühitin inkişaf səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, o cümlədən Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni dəyərlərinin və mənəvi-əxlaqi sərvətlərinin qorunub yaşadılması Universitetin dünya təhsil məkanına inteqrasiya yolu seçməklə göstərdiyi bugünkü çoxşaxəli, geniş fəaliyyətin başlıca istiqamətlərini təşkil edir”.

BDU-nun Sərəncamda qeyd olunan uğurlarının əldə olunmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevlə yanaşı, 2003-cü ildən etibarən Prezident İlham Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan xalqı və dövlətinin gələcək inkişafının davamlı təmin edilməsi, elmin və təhsilin, o cümlədən BDU-nun tərəqqisi, onun ən aparıcı elm və ali təhsil mərkəzinə çevrilməsinə xüsusi diqqət və qayğı göstərmişdir.

Bundan ruhlanan Universitet kollektivi öz fəaliyyətini yeni dövrün tələblərinə uyğun qurmağa başlamışdı. Keçən müddət ərzində tədrisin yenidən qurulması, idarəçilik strukturunda aparılan dəyişikliklər və islahatlarla bərabər, elm və təhsilin dünya standartları səviyyəsinə yüksəldilməsi və inteqrasiyası məqsədilə də əhəmiyyətli işlər görülmüş, yeni və müasir ixtisaslar, kafedralar, laboratoriyalar, elm və tədris mərkəzləri, onlarla digər qurumlar fəaliyyətə başlamışdır.

Universitet Azərbaycan cəmiyyəti ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərmək üçün bütün mümkün imkanlardan istifadə edir. Universitet kollektivi üçün belə imkanlardan biri Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı” oldu. Proqramın 2.20-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, BDU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə 2012-ci ildə Hüquq fakültəsinin nəzdində Hüquq Klinikası yaradılmışdı. Klinikanın əsas fəaliyyət sahəsi əhalinin hüquqi yardım almaq hüququndan daha səmərəli istifadə etməsinə kömək etmək, həmçinin Hüquq fakültəsi tələbələrinin peşə vərdişlərinə yiyələnməsinə nail olmaqdır. 2013-cü ildən Hüquq Klinikası artıq Hüquq fakültəsinin struktur bölməsinə çevrilmiş və Universitetin büdcəsindən maliyyələşdirilməyə başlamışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 31 yanvar 2008-ci il tarixli Sərəncamında Azərbaycanda təhsilin dünya təhsil sisteminə, xüsusən, ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası prosesini, Bolonya Bəyannaməsinin tələblərinin yerinə yetirilməsi sahəsində işləri sürətləndirmək üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Avropa təhsil məkanında vahid kredit sisteminin yaradılması, ali təhsil sənədlərinin və ixtisasların qarşılıqlı tanınması, tələbələrin mobilliyinin təmin olunması, Avropa universitetlərinə inteqrasiyası, təhsilin və biliyin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ona dünya miqyasında artan tələbatın təmin edilməsi məqsədi ilə hazırda Universitetdə ali təhsilin hər üç – bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrində kadr hazırlığı Avropa Kredit Transfer Sisteminə uyğunlaşdırılmışdır.

Kadr hazırlığının səviyyəsini daha da yüksəltmək və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq məqsədilə bütün fakültələrdə I–III kurslarda xarici dillərin tədrisi barədə qərar qəbul edilmiş, xarici dillərin, xüsusilə, ingilis, alman və fransız dillərinin tədrisinin böyük önəm kəsb etdiyi nəzərə alınaraq, yeni təhsil texnologiyalarına əsaslanan linqafon kabinetləri istifadəyə verilmiş, Şərqşünaslıq fakültəsində Çin dili ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlığına başlanılmışdır. Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi, ali təhsil sənədlərinin və ixtisasların qarşılıqlı tanınması, təhsilin keyfiyyətinin və tələbələrin akademik mütəşəkkilliyinin Bolonya bəyannaməsinin tələblərinə uyğun artırılması məqsədilə 2011/12-ci tədris ilində Mexanika-riyaziyyat, Tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika, Fizika, Kimya, Hüquq, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat, Sosial elmlər və psixologiya fakültələrində ingilisdilli qruplar yaradılmışdı. Son zamanlar xarici dillərdə tədrisin genişlənməsilə əlaqədar bir neçə bölmənin yaradılması, BDU-nun beynəlxalq nüfuzunun daha da yüksəlməsi nəticəsində Universitetdə təhsil alan xarici ölkə vətəndaşlarının sayının artması, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, onların Azərbaycan dilində ali təhsil almaq istəyinin olması Azərbaycan dilinin tədrisi keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə nəticələnmişdir. Bu proses zamanı Prezident İlham Əliyev 2012-ci il mayın 23-də “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair” Sərəncamı və bu barədə 2013-cü il aprelin 9-da qəbul edilmiş Dövlət Proqramı əsas götürülmüşdür. Sərəncamda və Dövlət Proqramında rəsmi dövlət dilinin hərtərəfli inkişafı, tətbiqi və tədrisi tövsiyə edilmiş, onun xalqımızın mənəvi sərvəti, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin sarsılmaz təməli, dövlətimizin müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biri olması göstərilmişdir.

Hər il BDU-nu beş minə yaxın gənc bitirir və dövlət sürətli inkişafda olan ölkənin əmək bazarının tələblərinə cavab verən bu məzunların işlə təmin olunması, əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi üçün optimal şərait yaradır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan gəncliyi ilə əlaqədar Dövlət Proqramlarına əsasən, tələbələr və məzunlar üçün iş yeri olan müəssisə və təşkilatlarla əməkdaşlıq və müqavilələr bağlanmasını təşkil etmək, vakant iş yerləri barədə məlumat verə bilən agentlik və qurumlarla əlaqə yaratmaq, tədris planlarında nəzərdə tutulan bütün növ praktikaları təşkil etmək, işəgötürənlərə ixtisaslar və məzunlar barədə məlumatlar vermək məqsədilə BDU-da Məzunlarla əlaqə, praktika və karyera şöbəsi fəaliyyət göstərir.

Universitetin 90 illik yubileyi ərəfəsində kollektivin tədris və elmi fəaliyyət şəraitinin yaxşılaşdırılması, həmçinin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm nailiyyətlərdən biri 2008-ci il sentyabrın 15-də yeni tədris korpusunun istifadəyə verilməsi oldu. Açılış mərasimində iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev geniş nitq söylədi. Prezident çıxışında universitetin ölkənin elm və təhsilində oynadığı rola xüsusi diqqət çəkdi, professor-müəllim heyətinin əməyini yüksək qiymətləndirdi, qarşıda duran vəzifələrdən danışdı, təhsilin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq, xarici ölkələrlə əlaqələri genişləndirmək, yeni təcrübəni öyrənmək və tətbiq etmək, təhsil almaq üçün azərbaycanlı gəncləri qabaqcıl universitetlərə göndərmək kimi strateji məqsədləri irəli sürdü.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 aprel 2009-cu il tarixli Sərəncamına əsasən, Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd edildi. Yubiley mərasimi noyabrın 2-də keçirildi. Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev kollektivi təbrik etdi. Prezident Universitetin xalqımız qarşısında tarixi missiyasını yüksək qiymətləndirərək dedi: “Bakı Dövlət Universitetinin çox gözəl və böyük tarixi vardır. 1919-cu ildə təsis edilmiş Universitet 90 il ərzində Azərbaycanın hərtərəfli inkişafında çox mühüm rol oynamışdır. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən bir il sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti tərəfindən təsis edilmişdir. Bu, çox düşünülmüş və uzaqgörən bir addım idi. O vaxt ölkəmiz çox gənc idi. Buna baxmayaraq, əhalinin maarifləndirilməsi, Azərbaycanda savadsızlığın aradan qaldırılması və intellektual potensialın gücləndirilməsi üçün Universitetin yaradılması çox mühüm hadisə olmuşdur. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti iki il yaşadı, onun ömrü uzun olmadı, iki ildən sonra süqut etdi. Ancaq Bakı Dövlət Universiteti yaşadı. Düzdür, o zamanın müəyyən ideoloji çərçivələri daxilində fəaliyyət göstərmişdir. Ancaq buna baxmayaraq, Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanda təhsilin inkişafı, elmi potensialın gücləndirilməsi üçün çox mühüm rol oynamışdır. Bu rol bu gün də davam edir. Çox sevindirici haldır ki, Bakı Dövlət Universiteti bütün bu illər ərzində Azərbaycanda təhsil sahəsində öz aparıcı rolunu qoruyub saxlaya bilmişdir və bu gün bu rol daha da güclənir. Bu, bir daha onu göstərir ki, Universitetin çox zəngin ənənələri, çox böyük potensialı, professor-müəllim heyətinin təcrübəsi, tələbələrin oxuması və təhsilə verdikləri önəm vardır. Xüsusilə indiki şəraitdə hər şey təhsilin səviyyəsi ilə ölçülür. Hər bir insanın gələcəyi, hər bir gəncin taleyi onun biliyindən, təcrübəsindən, savadından asılıdır... Bakı Dövlət Universiteti müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün öz dəyərli töhfəsini vermişdir. Bakı Dövlət Universitetinin məzunları öz fəaliyyəti ilə ölkəmizin çiçəklənməsinə dəyərli töhfələrini vermişlər. “

Prezident İlham Əliyevin bu çıxışı müasir mərhələdə bütövlükdə Azərbaycanda, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetində elm və təhsilin gələcək inkişafının əsas strategiyasını, onun məqsədlərini, mahiyyətini və həyata keçirilməsi yollarını və üsullarını dəqiq müəyyənləşdirmiş, onun perspektivlərini açıqlamışdı. Yubiley mərasimində Prezident İlham Əliyevə Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri doktoru diplomu təqdim olunmuşdu.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 90 illik yubileyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Universitetin 107 əməkdaşı fəxri adlarla təltif olunmuşdur. Onlardan 7 nəfəri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü, 9 nəfər “Əməkdar elm xadimi”, 32 nəfər “Əməkdar müəllim”, 2 nəfər Əməkdar hüquqşünas, 1 nəfər Əməkdar jurnalist, 1 nəfər Əməkdar mühəndis, 1 nəfər Əməkdar mədəniyyət işçisi adına layiq görüldü. 1 nəfər “Şərəf” ordeni, 1 nəfər “İstiqlal” ordeni, 14 nəfər “Şöhrət” ordeni, 38 nəfər “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Universitet kollektivi Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin elm və təhsil siyasətinin həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. İqtisadi potensialın intellektual potensialla əvəz edilməsinin, qeyri-neft sektorunun və insan kapitalının inkişafının vacibliyini dəfələrlə qeyd edən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev alimlər qarşısında bir sıra mühüm vəzifələr qoymuşdur. Universitetin professor-müəllim heyəti məhz bu strategiyanı əsas tutaraq, ölkənin elm və təhsil potensialının güclənməsinə, ölkə üçün yüksək ixtisaslı, savadlı, vətənpərvər kadrlar hazırlanmasına böyük səy göstərir.

BDU kollektivi Dövlət Proqramlarının (“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası; “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”; “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı, “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı” və digər) təhsil müəssisələri üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərinin icrası ilə əlaqədar öz üzərinə düşən vəzifələri müəyyən etmişdir. Bu məqsədlə Bakı Dövlət Universitetinin Missiya və Strateji İnkişaf Planı hazırlanmışdır. Sənəd müasir mərhələdə həyata keçiriləcək strategiyanın mahiyyətini, təhsil sahəsində beynəlxalq təcrübə və meyilləri, Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin başlıca vəzifələrini, strategiyanın məqsədlərini, istiqamətlərini, strateji hədəfləri və tədbirləri, onun uğurla həyata keçirilməsi üçün əsas şərtləri müəyyənləşdirir. Planda Universitetin missiyasının dünya standartlarına uyğun çoxprofilli, fasiləsiz təhsil və elmi tədqiqatlar sahəsində fundamental biliklərə, innovativ tədqiqat vərdişlərinə yiyələnmiş, beynəlxalq və milli əmək bazarında rəqabətədavamlı, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilmiş yüksək ixtisaslı pedaqoji, mühəndis-texniki və elmi mütəxəssislər hazırlanmasından ibarət olduğu göstərildi. Bundan başqa, “Gələcəyə baxış” strategiyasından çıxış edərək, Universitetin bölgədə liderliyini qoruyub saxlamaq, fundamental təhsilin mövcud modelinin təkmilləşdirilməsinə nail olmaq, innovativ ali təhsil müəssisəsi modeli yaratmaqla, dünyanın 100 qabaqcıl universiteti sırasında yer alması bir vəzifə kimi irəli sürüldü.

Strateji məqsədlərə yetişmək üçün BDU-nun qarşısında mühüm vəzifələr durur. İlk növbədə, istedadlı gənclərin Universitetə cəlb edilməsi, Universitet təhsilinin hamı üçün əlçatan olmasının təmin edilməsi, rəqabət qabiliyyətini təmin etmək məqsədilə təhsilin keyfiyyəti və səmərəliliyinin yüksəldilməsi, respublika və dünya təhsil xidmətləri bazarında rəqabətə davamlılığın artırılması məqsədilə ali peşə təhsili üzrə təhsil proqramlarının beynəlxalq ekspertiza və ya akkreditasiyadan keçirilməsi, ali təhsil müəssisələrinin təhsil – tədqiqat – innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsinə dəstək verən və rəqabətqabiliyyətli mütəxəssis hazırlığını təmin edən ali təhsil standartlarının tətbiqi, tədris prosesinin müasir informasiya texnologiyaları, elektron və multimedia vasitələrilə təminatının genişləndirilməsi, İKT bacarıqlarına malik mütəxəssislər formalaşdırılması, çoxpilləli təhsil sisteminin proqramların optimallaşdırılması yolu ilə inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsilə bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan məsələlərdən biri də ən qabaqcıl elmi nailiyyətlərdən, innovativ təlim-tədris texnologiyalarından yararlanaraq, ölkəmizdə yeni nəsil mütəxəssislərin yetişdirilməsi, Azərbaycan ali təhsil sisteminin məzmun və keyfiyyət göstəricilərinin beynəlxalq ikili diplom proqramları ilə müasirləşdirilməsidir. Ali təhsil müəssisələrinin inkişafına dəstək verilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübənin öyrənilərək tətbiq edilməsi vacib prioritetlərdəndir. Bu baxımdan, beynəlxalq ikili diplom proqramlarının BDU-da tətbiqinin təmin olunması xüsusi önəm kəsb etdiyindən ölkənin inkişaf prioritetlərinə uyğun ixtisaslar üzrə tədris dünyanın qabaqcıl ali təhsil müəssisələrinin tədris proqramlarına uyğunlaşdırılır, imzalanmış müqavilələr əsasında mühüm işlər görülür.

Universitet alimlərinin tədqiqatlarının dünya elminə inteqrasiyası və Azərbaycan elminin beynəlxalq arenaya çıxarılması istiqamətində önəmli addımlar atılır. BDU-nun beynəlxalq əməkdaşlıq və xarici əlaqələr sahəsində təcrübəsini nəzərə almaqla, elm və təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın qurulması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə mühazirə oxumaq üçün tanınmış əcnəbi alimlərin, təhsil və elm xadimlərinin dəvət edilməsi, işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi, müəllim, doktorant, magistrant və tələbələrin mobilliyinin artırılması istiqamətində çoxsaylı addımlar atılmışdır. Yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaşması, gənclərin xaricdə təhsil almasının dəstəklənməsi, xaricdəki qabaqcıl elm və təhsil mühitinin Azərbaycana gətirilməsi üçün Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı qəbul edilir. Dövlət Proqramı əsasında tələbə-müəllim mübadiləsi də həyata keçirilir.

Belə uğurlu fəaliyyətə hədəflənməyin nəticəsi olaraq, beynəlxalq inteqrasiya prosesində, təhsildə və elmdə mühüm nəticələr əldə edilir.

BDU-da aparılan elmi tədqiqatların qiymətləndirilməsi və gənclərin elmə cəlb edilməsində mühüm hadisə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2016-cı ildə təsis edilən “Gənclər üçün Prezident mükafatı”dır. Bakı Dövlət Universitetinin gənc alimləri müntəzəm olaraq bu mükafata layiq görülürlər (2014-cü il Flora Hacıyeva, 2016-ci il Elvin Məlikov, 2017-ci il Aygün İsrayılova v.b.). Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 6 avqust 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə “Gənc istedadlar” liseyi 2012-2013-cü tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsinin qaliblərindən biri olmuşdur .

Azərbaycan ictimaiyyətinin ilk Universitetinə olan diqqəti nəticəsində onun yubileyləri hər zaman təhsil və elm bayramı olaraq qeyd edilmişdir. Bu baxımdan Universitetin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 14 noyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 may 2018-ci il tarixli qərarı ilə yubileyə həsr olunmuş Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planına əsasən yubiley həm ölkə miqyasında, həm də UNESCO (12.06.2019, Paris), ISESCO, universitetlərin beynəlxalq assosiasiyaları (28-29.05.2019, Buxarest. “İnter University Cooperation for Open Science” adlı beynəlxalq konfrans), digər beynəlxalq təşkilatlar və qurumlar (10.09.2019, Vyana, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi) səviyyəsində qeyd olunmuşdur. Noyabrın 26-da Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə elm və təhsilin inteqrasiyası (ISE-2019) mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdi.

Yubiley mərasimində iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə bütövlükdə Azərbaycan xalqını təbrik etdi. BDU-nun bu xalqın taleyində əhəmiyyətli rolundan danışan ölkə rəhbəri universitetin 100 il ərzində ölkənin hərtərəfli inkişafına böyük töhfələr verdiyini xüsusi vurğuladı. BDU-nun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə təsis edildiyini xatırladan Prezident İlham Əliyev AXC-nin süqutundan sonra da universitetin yeni ictimai-siyasi dövrdə fəaliyyətini davam etdirdiyini bildirdi və qeyd etdi ki, 100 il ərzində universitetin 200 minə yaxın məzunu Azərbaycanın müxtəlif sahələrində öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmişlər və universitetin məzunları arasından görkəmli şəxslər, alimlər, ictimai xadimlər, siyasətçilər, mütəxəssislər çıxmışdır. Ölkə Prezidenti Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin də BDU-nun məzunu olduğunu, Ümummilli liderin həm sovet, həm də müstəqillik dövründə xalq qarşısında, dövlət qarşısında misilsiz xidmətlər göstərdiyini vurğulamışdı.

Təhsilin inkişaf etdirilməsi zərurətini həmişə diqqət mərkəzində saxlayan Azərbaycan Respublikasının Pezidenti İlham Əliyev tələbələrə özünün gələcəklə bağlı nəsihət və təkliflərini dilə gətirərək demişdir: “... . Diplom heç nədir, bilin. Əgər bilik olmasa, savad olmasa müasir dünyada bu, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Bilik olmalıdır. Çünki indi yeni peşələr açılır. Əvvəlki peşələrin bir çoxu sıradan çıxır. Artıq 20 il bundan əvvəl olan bəzi peşələr yoxdur və olmayacaq da. Bu proses getdikcə gedəcək, biz 4-cü industrial inqilab içərisindəyik. Artıq bilinir ki, hansı peşələr 5 ildən sonra olmayacaq. Amma biz əhalisi artan ölkəyik. Sovet dövründəki 7 milyondan 10 milyona çatıb bizim əhalimiz. Ona görə biz o yeni peşələri gərək mənimsəyək. Gərək imkan yaradaq bizim vətəndaşlara ki, o peşələrə onlar yiyələnsinlər. Ona görə bu sahədə həm müəllimlərin üzərinə böyük vəzifə düşür, həm də tələbələr daim çalışmalıdırlar. Bilik, savad - onların yaxşı gələcəyini, təminatlı gələcəyini müəyyən edən budur. Vətənpərvər olmalıdırlar. Bu olmasa ölkəmizin gələcəyi olmayacaq. Bu olmasa nə vaxtsa yenə də kiminsə təsiri altına düşüb yenə də müstəqillik arzuları ilə yaşayacağıq. Ona görə gənclərdə vətənpərvərlik çox güclü olmalıdır. Gənclər milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda, ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə almalıdırlar. Bax belə gənclər ölkəmizi gələcəyə inamla aparacaq. Hesab edirəm ki, bugünkü gənclərin mütləq əksəriyyəti bu meyarlara cavab verir - bilikli, savadlı, Vətənə bağlı, vətənpərvər və dünyaya açıq. Elə olmalıdır ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi güclənsin.

Müstəqillik 1993-cü ildə də əldən gedirdi, əgər Heydər Əliyev gəlməsəydi. O, müstəqilliyi qorudu, saxladı, gücləndirdi, bizi düz yola gətirdi. Biz də onun yolu ilə gedirik, müstəqilliyi möhkəmləndiririk və möhkəmləndirəcəyik.

Bizim müstəqilliyimiz başlıca vəzifəmizdir. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, qürurlu dövlətdir və gələcəyə çox nikbin baxan dövlətdir. Bir daha sizi təbrik edirəm, cansağlığı, uğurlar arzulayıram.

Nəticə etibarilə, yubiley tədbiri Azərbaycan elm və təhsilinin, bütövlükdə xalqımızın uğurlarının, ölkənin Prezident İlham Əliyevin siyasəti sayəsində qazandığı beynəlxalq nüfuzun növbəti dəfə təsdiqi və təntənəsi oldu.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları fəxri adlarla təltif olunmuşdur. Onlardan 4 nəfəri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü, 6 nəfər “Əməkdar elm xadimi”, 23 nəfər “Əməkdar müəllim”, 6 nəfər “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu”, 1 nəfər “Şərəf” ordeni, 11 nəfər “Şöhrət” ordeni, 2 nəfər 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni, 24 nəfər 3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni, 36 nəfər “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Bütün yuxarıda qeyd olunan faktlar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə BDU-nun həyatında bir sıra önəmli hadisələr baş vermiş, Universitet publik hüquqi şəxs statusu əldə etmiş, dövlətin inkişafını hədəfləyən siyasətinin əsas strategiyasına uyğun olan islahatlar aparılmış, professor-müəllim və tələbə heyətinin potensialının gücləndirilməsi, maddi-texniki təminatın müasir tələblərə uyğun qurulması istiqamətində mühüm nəticələr əldə edilmişdir.

Bakı Dövlət Universitetinin çoxminli professor-müəllim heyəti və tələbələri Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti İlham Əliyevə Universitetə göstərdiyi böyük diqqətə və qayğıya, ümumən Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi naminə göstərdiyi misilsiz xidmətlərə görə minnətdardırlar və onun siyasətini dəstəkləyirlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük zəfər yürüşü zamanı Universitet Prezidentin, dövlətin və ordunun yanında oldu. Həmin günlərdə Prezident İlham Əliyevə həm Universitetin kollektivi adından BDU-nun rektoru Elçin Babayevin, həm də Universitetin professor-müəllim və tələbə heyəti adından fərdi qaydada çoxsaylı müraciətlər ünvanlandı, birlik-bərabərlik bildirən mövqe nümayiş etdirildi.

BDU Azərbaycanın XX və XXI əsrlər tarixinin bir hissəsinə çevrilmişdir. Bakı Dövlət Universiteti yarandığı andan bu günə kimi, sözün ən ali mənasında, elm və təhsil məbədi olmuş, Azərbaycanın gələcəyə yolunu işıqlandıran məşəl funksiyasını yerinə yetirmişdir. Bu ali missiyanı yeni əsrə daşıyan Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan elmi, təhsili və mədəniyyətinin inkişafına əvəzolunmaz töhfələr verməkdə davam edəcəkdir!

 

 

“Bakı Dövlət Universiteti. 100 ilin elm və təhsil məbədi” (Bakı, 2019)
kitabının materiallarından istifadə edilmişdir.