Yerli və beynəlxalq ixtira patentləri

İxtiranın adı
 Qeydiyyat nömrəsi
Beynəlxalq təsnifatı (indeksi)
 
Xəstəlik törədən mikroorqanizmlərə qarşı bakterisid
I20200098
C
 
Etil-6-hidroksi-6-metil-3-okso-4-fenil-1,3,4,5,6,7-heksahidrobenzo-(c)(1,2) oksazol-5-karboksilat qram-mənfi bakteriyalara qarşi antimikrob vasitə kimi
I20200097
C/A
 
Candida cinsli maya göbələklərinin kuturalar kolleksiyasında uzun müddət saxlanma üsulu
I20200106
C
 
Bi2 Se3 əsasında aşağı temperaturlu termoelektrik material
I20170053
H
 
2-allil-4-izooktil-6-piperidinometilfenolun dördlu ammonium duzu yağlayici-soyuducu mayelərə funqisid aşqar kimi
I20200099
C
 
Malein anhidridi-stirol sopolimerinin streptosid və formaldehid iştirakında alına monoimidi qurğuşun (II)-un sorbent kimi
I20200102
C/B
 
Sulfadimezin ilə modifikasiya olunmuş malein anhidridinin stirolla sopolimerinin monoimidi uranın (VI) sorbenti kimi
I20200101
C/B
 
Benzoil-asetilinden-3-aminopropanol sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi
120170039
C
 
2-propenil-4-metil6-morfolinometilfenolun propargil efiri yağcılığı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi
120190037
C
 
Fotohəssas material
120190036
G/H
 
1-dibutil-amino-3-tiobutil2-tiokarbamido-propan materialların korroziya inhibitoru kimi
120190038
C
 
1-(4-dietilaminometilpropaqiloksı)-2-allil-6-morfolinmetilbenzol hidrogen sulfidlə doydurulmuş sukarbohidrogen sistemlərində CT3 poladına korroziya inhibitoru kimi
120190039
C
 
Cu-bis{aseto N dimetil-aminobenziliden c-naftilamin} sürtkü yağlarına çoxfunksional aşqar kimi
120200100
C
 
Streptosid ilə modifikasiya olunmuş malein anhidridinin stirolla sopolimerinin monoimidinin torium(IV)-un sorbenti kimi tətbiqi
120200103
C/B
 
Malein anhidridi-stirol sopolimerinin m-animofenol və formaldehid iştirakında alınan monoimidi qurğuşun(II)-un sorbenti kimi
120200104
C/B
 
Sulfadimezin ilə modifikasiya olunmuş malein anhidridinin stirolla sopolimerinin monoimidi gümüş(i)-ün sorbenti kimi
120200105
C
 
Maqnit karbon kompozisiya materialının alınma üsulu
201800278
С