Yerli və beynəlxalq ixtira patentləri

İ 2017 0001 (Azərbaycan)

2-propenilfenolun malein anhidridi  ilə birgə oliqomeri epoksid qətranlarının tikici agenti kimi

İ 2017 0038 (Azərbaycan)

Sürtkü yağlarına antioksidləşdirici aşqarın alınma üsulu

İ 2017 0039 (Azərbaycan)

Benzoil-asetilamedin-3-amino-propanol sürtkü yağlarına antimikrob  aşqar kimi

İ 2017 0053 (Azərbaycan)

Bi2S3 əsasında aşağı temperaturlu termoelektrik material

İ 2017 0027 (Azərbaycan)

2-tio-3,4-dihidro-2H-benzo(e) (1,3)oksazin tiokarbomid antimikrob preparatı kimi

İ 2017 0028 (Azərbaycan)

4-10-Dihidroksifenil-1,3,7-9- tet-raazospiro(5,5) undekan-2-8-dion antimikrob preparat kimi

İ 2017 0059 (Azərbaycan)

Tris-(2,4-bis(trixlormetil)-1,3,5-triazopentadienato Mn(III) kompleksi antimikrob vasitə kimi

028334 (Avrasiya)

Способ получения гибридного композиционного сорбента  для очистки сточных вод

32122 (Qazaxıstan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi)

Бытовой обогреватель

a 2017 0136 (Azərbaycan)

Dəmir tozunun alınması üsulu

a 2017 0137 (Azərbaycan)

Təbii gildən katalizatorun alınması üsulu

a 2017 0007 (Azərbaycan)

1–dibutil –amino –3 – tiobutil–2– geokarba midopropan metalların korroziya inhibitoru

a 2015 0139 (Azərbaycan)

Fotohəssas material

a 2016 0005 (Azərbaycan)

2–propenil–4–metil–6 –morfolinometilfenolun proparqil efiri yağlayıcı –soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi

a 2017 0098 (Azərbaycan)

1-(4-Dietilaminometil proparqiloksi)-2-Allil-6-Morfolinometilben zolhidrogqen  sulfidə doydurulmuş su və karbohidrogen sistem lərində Ct.3 poladına korroziya inhibitoru kimi

a20170117 (Azərbaycan)

Malien anhidridi stirol-sopolimerinik streptosid və formaldehid iştrakında alınan monoimi qurğuşun (II)-un sorbenti kimi

a20170208 (Azərbaycan)

Malein anhidridi-stirol sopolimerinin m-aminofenol və formaldehid iştirakında alınan monoimidi qurğuşun (II)-un sorbenti kimi

a 2018 0080 (Azərbaycan)

Sulfadimezin ilə modifikasiya olunmuş malein anhidridinin stirolla sopolimerinin monoimidi gümüş (I)-un sorbenti kimi

a20180085 (Azərbaycan)

Candida cinsli maya göbələklərinin kulturalar kolleksiyasında uzun müddət saxlanma üsulu

a 2017 0113 (Azərbaycan)

Cu-Bis [Aseto n-demetil aminobeznziliden- a-naftilamin] sürtkü yağlarına çoxfunksional aşqar kimi

a 2017 0114 (Azərbaycan)

Sulfadimezin ilə modifikasiya olunmuş malein anhidridinin stirolla sopolimerinin monoimidi uranın (VI) sorbenti kimi

a 2017 0175 (Azərbaycan)

Sulfadimezin ilə modifikasiya olunmuş malein anhidridinin stirolla sopolimerinin monoimidi torium (IV)-un sorbenti kimi

a 2019 0042 (Azərbaycan)

N, N-Dİ (N1, N1-DİDODESOKSİ-metilazon-N1'- monododesoksimetilazon)- Monosoksimetilazon) Sulfadimezin korroziya inhibitoru kimi

İ 20200098 (Azərbaycan)

Xəstəlik törədən mikroorqanizmlərə qarşı bakterisid

İ 2020 0099 (Azərbaycan)

2-allil-4-izooktil-6-piperidinometilfenolun dördlü ammonium duzu yağlayıcı-soyuducu mayelərə funqisid aşqar kimi

037888 (Avrasiya)

(2-гидроси-3-аллил-5-изодецилбензил)-диэтиламмоний хлорид в качестве специфического бактерицида против опасного патогена старнуlососсus Aureus

İ 2021 0046 (Azərbacan)

Xalqenidli şüşə

İ 20210058 (Azərbacan)

N,N-Di(N1, N1-dioktoksimetil Azon-N1-monooktoksimetil) N`-(N1,N1-dioktoksimetil Azon-N1-monooktosimetil azon) –sulfademezin korroziya inhibitor kimi

İ 2021 0060 (Azərbaycan)

N1, N2-Di (N1, N1 – Dioktoksimetil Azon – N` - monooktimesimelazon – N`- monooktoksimetilazon) Difenilkarbazid korroziya inhibitor kimi

İ 2021 0059 (Azərbaycan)

N1, N2-Di [N1,`N1` - Di(2-xlor-5-oksoheksen) 2) Azon- N`-mono(2 xlor-5-oksoheksen-2)Azon] – N` - mono (2 xlor -5-oksoheksen-2) Azon] sulfadimezin korroziya inhibitor kimi

İ 2020 0110 (Azərbaycan)

N1, N2-Di (N1, N1 – didodesoksimetilazon – N1`- monododesoksimetil Azon) – N`- (N1, N1 – didodesoksimetil azon) sulfadimezin korroziya inhibitor kimi

İ 2021 0115 (Azərbaycan)

Dəmirin (ııı) fotometrik təyini üsulu

İ 2022 0042 (Azərbaycan)

I-(2-Allilfenoksi) Butilaminohidromid hidrogensulfid saxlayan su-duz və karbodidrogen mühitində poladın korroziyasına qarşı inhibitor kimi

İ 2022 0011 (Azərbaycan)

İstehsal tullantı sularının təmizlənməsi üsulu